کانکس ، کاروان ، اتاقک پیش ساخته  ، کاراوان ، ساندویچ پنل  | کانتیران
محصولات >کاراوان
 تصویر اول

کانتیران ، نامی آشنا درصنعت تولید کاراوان

کاروان 3×10 مترتقسیم شده به دواطاق 3 و7 متری (اندازه ها قابل تغییر میباشد) .دراینگونه کانکس ها می توان ازپوشش داخلی آذران پلاستیک ( تلفیقی ) ، m.d.f با درب شبکه ای ، پنجره های آلومینیومی کاملآ آببند ویا u.p.v.cاستفاده نمود . این کاروان ها براحتی با تریلرقابل حمل وبا جرثقیل درمحل موردنظر نصب خواهد شد .

موارداستفاده  ( کانکس ) : سایت های کارگاهی با کاربری های متفاوت ، مناطق کشاورزی ، سایت های مخابراتی ، اطاق های پیش ساخته درمانی ، و........ بسیار موارد دیگر را میتوان نام برد .   

 

کاراوان ( کانکس )

کاروان4/2×6 متر تقسیم شده به دواطاق 3متری ، درتولید اینگونه کاروان تقسیمات داخلی به دلخواه قابل تغییر بوده وازپوشش داخلی دیوارپوش آذران پلاستیک به صورت تلفیقی یا m.d.f وهمچنین درپوشش بدنه خارجی کاراوان ازورق آلومینیوم ویا گالوانیزه وپنجره های کاملآ آببند با درب آلومینیوم شبکه ای دراندازه های متفاوت استفاده نمود . ازمزیت های این کاراوان قابلیت جابجایی بالا توسط جرثقیل های سبک بوده واز ویژ ه گی های کانکس قابلیت نصب درفضا های محدود میباشد .

 

کاراوان 4/2 × 6 مترچرخدار با دو محورپیکانی ، تقسیم شده به دواطاق 3 متری

 

کاراوان 3×8 مترتقسیم شده به دوقسمت دفتری ویک قسمت آشپزخانه