کمپ ( کانکس اجراء درمحل )

کمپ کارگاهی به «کانکس اجراء در محل» اطلاق می شود با مساحتی بالا  که امکان حمل یکپارچه آن از محل تولید وجود ندارد و بصورت دفتری وکارگری درمحل پروژه برابر با پلان ارایه شده توسط کارفرما در یک یا دوطبقه اجراء میگردد. این نوع کانکس بصورت مجتمع ( یکپارچه )  در مساحت زیاد بعنوان ساختمان مدیریت  اجرایی پروژه مشتمل بردفتر مدیریت پروژه ،رپپس کارگاه ، دفتر فنی ، حسابداری وتدارکات و……  پس از صفحه گذاری ( بس پلیت ) با اسکلت فلزی ( ستون گذاری وشناژهای افقی ) واستفاده از ساندویچ پانل باضخامت های مختلف قابل استفاده در تمام شرایط آب وهوایی ساخته می شود . از مزیت های این نوع کانکس( کمپ ) دمونتاژ ساده واستفاده مجدد از اجزاء در محل پروژه بعدی می باشد .